top of page

Art Portfolio

AsheshJoshi-wA1-0006.jpg

Animals

AsheshJoshi-wA6-0166.jpg

Bamboos

AsheshJoshi-wA6-0083.jpg

Bamboos & Birds

AsheshJoshi-wA1-0002.jpg

Birds

AsheshJoshi-wMin-0106.jpg

Fishes

AsheshJoshi-wA3-0003.jpg

Flowers

AsheshJoshi-wA5-0023.jpg

People & Places

AsheshJoshi-wR-0003.jpg
AsheshJoshi-wA6-0021.jpg

Cherry Blossoms

Early Works

AsheshJoshi-wA6-0002.jpg

Flowers & Birds

AsheshJoshi-wMin-0192.jpg

Flowers & Butterflies

AsheshJoshi-wA3-0015.jpg

Pines & Birds

AsheshJoshi-wA3-0001.jpg

Recent Works

AsheshJoshi-wOil-0002.jpg

Study

AsheshJoshi-wA6-0170.jpg

Trees & Birds

bottom of page